Přejít k obsahu webu

Záruční podmínky

 1. Záruka, nároky ze záruky

  1. Dodavatel poskytuje na jím vykonanou činnost rozšířenou záruku v rozsahu 100 000 km nebo 1 rok, podle toho, která situace nastane dříve. To znamená, že po dobu 1 roku nebo 100 000 km ujetých motorovým vozidlem s vyčištěným filtrem, resp. s vyčištěným katalyzátorem, se tento nezanese do té míry, aby to bránilo provozu vozidla..
  2. Za vyčištění DPF filtru, FAP filtru, GPF filtru nebo katalyzátoru se považuje také vyčištění, po kterém dojde ke snížení tlaku ve filtru/katalyzátoru o více než 50% a zvýšení průtoku vzduchu o více než 33%. Tyto naměřené hodnoty budou součástí předávacího protokolu, který bude přiložen k vyčištěnému filtru přílohou faktury.
  3. Garance 100 000 km nebo 1 rok platí pouze na originální DPF, FAP, GPF filtry a katalyzátory přímo od výrobce automobilu, protože jiná konstrukce neoriginálního výrobku (repliky filtru/katalyzátoru), má za následek kratší životnost než u originálního filtru či katalyzátoru.
  4. Je třeba zajistit provedení následujících úkonů:
   1. Vyčistěte trubky a příruby tak, aby byla zajištěna maximální těsnost výfukového systému po instalaci filtru pevných částic/katalyzátoru.
   2. Doporučujeme vyměnit všechna těsnění.
   3. Připojte všechny senzory a tlakové trubky. Ujistěte se, že jsou nainstalovány do správné pozice. Nesmí dojít k jejich záměně!
   4. Připojte se k řídící jednotce vozu (ECU OBD) a nechte vynulovat počítadlo výměny filtru pevných částic. Pokud tak neučiníte, nebude filtr pevných částic pracovat správně a hrozí jeho zanesení. Toto vynulování je potřeba provést do ujetí max. 50 km od instalace vyčištěného filtru pevných částic! Nechte si o tom vystavit protokol.
   5. Vyměňte olejovou náplň motoru.
   6. Nastartujte vozidlo a zkontrolujte těsnost výfukového systému. Případné netěsnosti odstraňte. V případě netěsnosti nebude filtr pevných částic/katalyzátor pracovat správně a může dojít k jeho poškození.
   7. Pokud tyto činnosti provedeny nebudou, dodavatel neposkytuje rozšířenou záruku na vyčištěný filtr/katalyzátor.
  5. V případě, že dojde k ucpání filtru resp. katalyzátoru během záruční doby a dodavatel je v souladu s ustanoveními těchto Záručních podmínek povinen tuto vadu odstranit, dodavatel filtr/katalyzátor bezplatně vyčistí bez zbytečného odkladu.
  6. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy zákazník převzal, nebo měl převzít vyčištěný filtr/katalyzátor od dodavatele.
  7. Podmínkou poskytnutí této nadstandardní záruky je prokázání, že je automobil po realizaci díla užíván způsobem doporučeným výrobcem motorového vozidla. Provozní podmínky musí zejména zajišťovat včasnou a aktivní regeneraci filtru DPF, která je u motorového vozidla spouštěna automaticky v závislosti na aktuálním stavu prachových částic uvnitř filtru DPF. Pro zajištění životnosti filtru DPF, nebo jiného čištěného zařízení, musí automobil, kde je čištěné zařízení namontováno, ujet každých min. 500-800 km vzdálenost, odpovídající délce jízdy 20 minut za konstantní rychlosti a v rozmezí otáček motoru 2500- 3500 ot./min.
   Dále je třeba doložit, že byla u vozidla provedena kompletní kontrolní diagnostika ihned po namontování čištěného zařízení zpět na automobil. O výsledku diagnostického měření musí být proveden záznam, který bude sloužit jako příloha k poskytnutí prodloužené záruky a musí být předán v tištěné podobě zhotoviteli. Z výsledků diagnostického měření musí být zřejmé, že všechny systémy vozidla fungují správně, nehlásí poruchy a nemají negativní vliv na správnou funkci čištěného zařízení. Také u vozidla, na kterém je čištěné zařízení namontováno nesmí dojít v době trvání záruky na dílo k úniku provozních kapalin a oleje do výfukového systému čím může dojít k nenávratnému poškození čištěného zařízení.
 1. Uplatňování odpovědnosti za vady

  1. Zákazník je povinen vady oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich vzniku, nejpozději v záruční lhůtě a přesně je specifikovat. O oznámení vady a její specifikaci vydá dodavatel zákazníkovi písemné potvrzení.
  2. Čas od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do provedení opravy nebo úpravy se do záruční doby nepočítá.
  3. Zákazník je povinen při odstraňování vad poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a předmět opravy na vlastní náklady a riziko dopravit do prostorů provozu dodavatele.
  4. Pokud není zákazník schopen dopravit filtr/katalyzátor do provozu dodavatele, musí o tom předem upozornit dodavatele.
 2. Vyloučení záruky

  1. Nároky ze záruky nevznikají zejména tehdy:
   • pokud je vada způsobená tím nebo v důsledku toho, že nedostatkem postižené díly byly změněny nebo opraveny třetí osobou nebo zákazníkem.
   • pokud je vada způsobená vadností materiálu dodaného zákazníkem nebo nevhodností jeho pokynů
   • pokud vada není způsobena porušením povinností dodavatele.
   • pokud zákazník o vadách věděl nebo v době převzetí díla musel vědět a zákazník si nároky ze záruky neuplatnil
   • pokud vady vznikly přirozeným opotřebením.
  2. Záruka se nevztahuje ani na případy, kdy ucpání bude způsobeno závadou na jiném motorovém komponentu nebo na jiné součásti výfukového systému vozidla, než na filtru resp. katalyzátoru. Jedná se zejména o poruchy následujících komponent:
   • snímač hmotnostního průtoku
   • vstřikovací čerpadlo
   • vstřikovací trysky
   • EGR ventil
   • nevyměnění motorového oleje po vyčištění DPF / FAP filtru
   • netěsnost a porucha turba
   • snímač diferenciálního tlaku.
   • snímač teploty

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné poškození motoru při provádění úkonů spojených s čištěním filtru. (např.: nucená regenerace)

 1. Zodpovědnost za škodu

   1. Dodavatel odpovídá za škody, které vznikly na svěřeném předmětu opravy nebo údržby, pokud škody dodavatel způsobil.
   2. Dodavatel je povinen všechny zjištěné škody či vady na předmětu opravy nebo údržby, který se u něho nachází, neprodleně po jejich zjištění oznámit a specifikovat zákazníkovi.
   3. Zákazník je povinen všechny zjištěné škody a vady na předmětu opravy nebo údržby neprodleně po jejich zjištění oznámit a specifikovat dodavateli.
   4. Pokud dodavatel uzná svou odpovědnost za škodu, dodavatel vydá zákazníkovi potvrzení o vzniklé škodě.
   5. Zákonná odpovědnost dodavatele za jinou škodu způsobenou zákazníkovi nebo třetím osobám zůstává nedotčena.

Reklamační řád

 1. Základní ustanovení:
  1. Reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti dodavatele za vady poskytnuté služby a vyřízení reklamace.
  2. Zákazník má právo na reklamaci v případě, že mu byly poskytnuty služby nižšího rozsahu nebo nižší kvality, než je to předem dohodnuto nebo jak je to obvyklé.
 2. Uplatnění reklamace:
  1. V případě, že zákazník zjistí důvody a skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace, je oprávněný uplatnit případnou reklamaci ihned, bez zbytečného odkladu, v přijímací kanceláři dodavatele. V případě ústního reklamačního podání v místě poskytované služby, pokud není reklamace v plném rozsahu vyřízena ihned, je povinná pověřená osoba dodavatele sepsat se zákazníkem reklamační protokol, případně potvrzení o přijetí reklamace.
  2. Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit záruční list/předávací protokol. Pověřený pracovník sepíše reklamaci zákazníka do reklamačního protokolu, ve kterém se uvedou objektivní okolnosti reklamace.
  3. Uplatnění reklamace na místě umožní odstranění vady okamžitě, protože s odstupem času se ztěžuje dokazování a objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace.
  4. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést předmět a důvod reklamace a tyto prokazatelně skutkově podložit.
  5. Pokud zákazník prokáže pověřenému pracovníkovi vyřizujícího reklamace podklady týkající se reklamace, tyto skutečnosti se v Reklamačním formuláři uvedou.
  6. Reklamační formulář, případně potvrzení o přijetí reklamace podepíše pověřený pracovník. Zákazník obdrží potvrzení o přijetí reklamace, přičemž svým podpisem potvrdí převzetí a souhlas s obsahem reklamace.
  7. Vyřízení reklamace se uskuteční ihned, případně v odůvodněných případech do 3 dnů. Pokud to není možné, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu služby, reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
 3. Důvody odmítnutí reklamace
  1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci ihned, bez zbytečného odkladu, jinak mu právo na reklamaci zaniká.
  2. Za vadu nelze považovat čerpání služeb menšího rozsahu způsobené samotným zákazníkem.
  3. Reklamace bude odmítnuta i v případě vyšší moci, přičemž za vyšší moc se považuje např. povodeň, sněhová kalamita, vichřice, krupobití, poškození bleskem, včetně přerušení dodávek elektrické energie, hrozba bombového útoku nebo teroristického útoku, občanská válka.
 4. Spolupráce zákazníka při vyřizování reklamace
  1. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod.
  2. Pokud si to vyžaduje povaha reklamace, musí zákazník umožnit pracovníkovi vyřizujícímu reklamaci nebo jinému pověřenému zástupci, aby se mohl přesvědčit o oprávněnosti reklamace.
 5. Způsob vyřízení reklamace
  1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako odůvodněná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v poskytnutí náhradní služby, nebo po dohodě případným poskytnutím přiměřené slevy z ceny.
  2. V případech, kdy je reklamace posouzena jako neodůvodněná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Místem plnění je sídlo dodavatele, pokud v těchto podmínkách není uvedeno jinak.
Zpět nahoru
Zvolte pole pro porovnání
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Klikněte mimo pro skrytí porovnání
Porovnání
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping