Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ERPEA s.r.o. účinné od 1.1.2014.
1. Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti ERPEA s.r.o., IČ 27194248, DIČ CZ27194248, se sídlem Meteorologická 792/29, 14200 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 103461 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“).
1.2. Tyto VOP neupravují vztahy mezi Prodávajícím a jeho obchodními partnery – dealery.
1.3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
1.4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
1.5. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
1.6. Produktem je zboží, služba nebo elektronický obsah, jež je v obchodní nabídce Prodávajícího.
1.7. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
1.8. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
1.9. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
1.10. Nedílnou součástí VOP je Reklamační řád, který je k dispozici elektronicky na www.erpea.eu
2. Uživatelský účet a údaje uváděné Kupujícím
2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce www.erpea.eu (dříve www.erpea.cz) může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), ve kterém může činit objednávky produktů, sledovat stav, průběh zpracování a historii svých objednávek, má dostupné doklady vztahující se k jeho objednávkám apod.
2.2. Při registraci na internetových stránkách www.erpea.eu (dříve www.erpea.cz) a při objednávání produktů je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktů jsou Prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na poruchy, výpadky a nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. poruchy, výpadky a nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.7. Prodávající neodpovídá za škody, které by Kupujícímu mohly vzniknout v souvislosti s nedostupností uživatelského účtu Kupujícího nebo webových stránek Prodávajícího.
3. Objednávání a uzavření kupní smlouvy
3.1. Veškerá prezentace produktů umístěná na internetových stránkách provozovaných Prodávajícím a na webovém rozhraní obchodu Prodávajícího je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Totéž platí i pro veškerá obchodní sdělení a informace, která Prodávající rozesílá poštou nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty či sms.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivého produktu. Není-li cena u jednotlivého produktu uvedena, sdělí ji Prodávající Kupujícímu na dotaz. Ceny produktů jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktů. Tyto náklady nejsou zahrnuty v ceně produktů. Kupujícímu mohou být účtovány poplatky za balné, za dopravu zásilky ke Kupujícímu, poplatky spojené s úhradou a případně další poplatky. Náklady na dodání se mohou lišit podle zvolené metody a poskytovatele dopravy, podle způsobu úhrady, podle výše objednávky a podle cílové destinace. Konečná částka je Kupujícímu vyčíslena před odesláním objednávky.
3.4. Kupující podává objednávku prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách www.erpea.eu. Pokud Kupující nemůže nebo nechce učinit objednávku prostřednictvím internetu (preferovaný způsob), může objednávku podat e-mailem adresovaným na shop@erpea.cz nebo telefonem na čísle +420 241 404 298, případně poštou na adresu sídla Prodávajícího nebo osobně na adrese sídla Prodávajícího (dále jen „alternativním způsobem“).
3.5. Aby byla objednávka platná, přičemž nezáleží na způsobu, jakým byla podána, musí obsahovat správně vyplněné povinné údaje a náležitosti. Pokud tyto údaje a náležitosti Kupující nevyplní nebo neposkytne, Prodávající nemůže objednávku přijmout. Objednávka obsahuje zejména informace o:
objednávaných produktech a jejich množství,
způsobu úhrady kupní ceny produktů, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaných produktů,
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (konečná částka je Kupujícímu vyčíslena před odesláním objednávky, příp. zaslána k odsouhlasení pokud byla objednávka podána alternativním způsobem),
údaje o Kupujícím (zejména fakturační adresa plátce, dodací adresa příjemce zásilky, e-mail, telefon, jméno kontaktní osoby apod.) a
případné další údaje nutné k vyřízení objednávky (např. číslo stávající licence, je-li předmětem objednávky upgrade nebo rozšíření stávající licence apod.)
3.6. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. O úspěšném podání objednávky je Kupující informován zprávou zobrazenou na obrazovce webového rozhraní obchodu a Kupujícímu je zároveň elektronickou poštou na e-mail, který Kupující uvedl při registraci nebo v objednávce, odeslána zpráva s jeho objednávkou k odsouhlasení a závaznému potvrzení.
3.7. Z důvodu jednotného zpracování objednávek bude i objednávka podaná alternativním způsobem (emailem, telefonicky, poštou, osobně) vložena do systému obchodu www.erpea.eu stejně, jako by tak učinil Kupující sám. Kupujícímu tím vznikne také uživatelský účet, kde bude mít dostupnou historii objednávek, doklady vztahující se k jeho objednávkám apod. Takto podaná a vložená objednávka je Kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl při objednávání produktů, zaslána k odsouhlasení a závaznému potvrzení, čímž je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
3.8. Každá objednávka je pro Prodávajícího i Kupujícího závazná, jakmile ji zákazník potvrdí ze své e-mailové adresy, kterou zadal při registraci v obchodě www.erpea.eu (dříve www.erpea.cz) nebo poskytl při alternativním způsobu podání objednávky. Údaje uvedené v takto potvrzené objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Tímto potvrzením objednávky zároveň Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí je Reklamační řád, a že s nimi výslovně a bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, způsob dodání) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.10. Kupujícímu může při objednávání a při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při emailové nebo poštovní objednávce.
3.11. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy objednávku závazně potvrzenou Kupujícím dle čl. 3.8. potvrdí i Prodávající tím, že bez zbytečného odkladu převede objednávku do stavu „Vyřizuje se“ nebo „Čeká na zaplacení“ a zašle o tom informativní zprávu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Stav zpracování objednávky může Kupující vidět ve svém uživatelském účtu v detailu objednávky.
3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, poštovné při podání objednávky poštou) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (dle podmínek operátora Kupujícího nebo poskytovatele poštovních služeb, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).
3.13. Kupující bere na vědomí, že je-li počítačový program nebo digitální obsah dodáván elektronicky, nikoli na hmotném nosiči, nemá Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud již bylo plnění Kupujícímu dodáno.
3.14. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
3.15. Nákupem produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, získává Kupující jen to, co je deklarováno a nevzniká mu žádný nárok např. na další verze produktu, související produkty, doplňky či služby, pokud není výslovně uvedeno jinak.
3.16. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující může Prodávajícímu kdykoli a bez jakýchkoli nákladů sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu Prodávajícího nebo nastavením příslušné volby v uživatelském účtu Kupujícího.
4. Cena a platební podmínky
4.1. Všechny ceny jsou smluvní. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučená koncová cena. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
4.2. Prodávající akceptuje následující způsoby platby:
platba v hotovosti v sídle Prodávajícího na adrese Meteorologická 792/29, Praha 4,
platba v hotovosti na dobírku při doručení zboží (hotovost od Kupujícího přebírá přepravce v místě určeném Kupujícím v objednávce jako dodací adresa – Kupující hradí navíc tzv. doběrečné – viz „Způsoby dopravy“),
platba bezhotovostně předem bankovním převodem na účet Prodávajícího,
platba bezhotovostně na fakturu se splatností bankovním převodem na účet Prodávajícího (pouze po předchozím schválení Prodávajícím),
je-li plnění doručováno mimo Českou republiku, je akceptována pouze bezhotovostní platba předem bankovním převodem na účet Podávajícího jako jediný možný způsob platby.
4.3. V závislosti na typu produktu nemusí být k dispozici všechny uvedené způsoby platby. Možné způsoby doručení a přijímané způsoby platby jsou zobrazovány v nákupním košíku před odesláním objednávky.
4.4. Konečná cena včetně všech daní (např. DPH), poplatků a nákladů spojených s balením a dodáním produktů Kupujícímu (dále společně jen jako „kupní cena“) je Kupujícímu zobrazena před odesláním objednávky, to se netýká nákladů na komunikaci prostředky na dálku (telefonní hovory a internetové připojení Kupujícího).
4.5. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu plnou kupní cenu ve smluvené výši před převzetím plnění Kupujícím. V případě, že byla po předchozím schválení Prodávajícím sjednána platba na fakturu se splatností, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu plnou kupní cenu ve smluvené výši a včas v termínu splatnosti faktury.
4.6. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nejsou dotčena ustanovení čl.  4.2. a 4.3. těchto VOP o přijímaných způsobech platby, ani ustanovení čl. 4.8. těchto VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu předem.
4.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky v plné výši na účet Prodávajícího.
4.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.9.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním plnění Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení plné kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Je-li po předchozím schválení sjednána platba na fakturu se splatností, obdrží Kupující daňový doklad – fakturu v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího při převzetí plnění.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné pokud:
a) se jedná o zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (např. licence k počítačovému programu vystavená jmenovitě pro Kupujícího),
b) se jedná o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
c) se jedná o zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
d) zbožím jsou zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy a Kupující porušil jejich původní obal,
e) zbožím je počítačový program nebo audio / video nahrávka a Kupujícímu byly dodány elektronicky,
f) zbožím jsou noviny, periodika nebo časopisy,
g) je předmětem smlouvy ubytování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
h) je předmětem smlouvy dodání digitálního obsahu a Kupujícímu byl dodán elektronicky.
5.2. Je-li Kupujícím spotřebitel a nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží nebo služeb, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží nebo služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoli před dodáním zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího shop@erpea.cz. Vrácení zboží je zároveň odstoupením od smlouvy.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu kompletní, čisté, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.  Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Adresa skladu pro vracení zboží a reklamace: ERPEA s.r.o., Kladruby 23, 387 16 Volenice. Prodávající nepřijme zboží, které bude posláno na dobírku.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícímu již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
5.6. Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
5.7. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Není-li vrácení dárku z povahy věci možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
6. Přeprava a dodací podmínky
6.1. Prodávající dodá předmět smlouvy Kupujícímu kompletní. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající odešle zboží nejpozději do dvou pracovních dnů od potvrzení objednávky Kupujícím dle čl. 3.8., pokud je sjednána bezhotovostní platba předem, pak nejpozději do dvou pracovních dnů od připsání plné kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího. Není-li zboží „skladem“, je obvyklá doba dodání 15 dnů, u jednotlivých položek nebo v závislosti na vnějších okolnostech, na které nemá Prodávající vliv, však může být dodací lhůta i delší. Předpokládanou dobu dodání sdělí Prodávající Kupujícímu na základě dotazu Kupujícího.
6.2. Zboží je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin od odeslání Prodávajícím. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Možné způsoby a ceny dodání jsou Kupujícímu zobrazovány v nákupním košíku před odesláním objednávky.
6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.5. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu shop@erpea.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.
7. Práva z vadného plnění
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. VOP se nepoužijí u zboží Prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
7.6. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
7.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
7.8. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment Prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Adresa skladu pro vracení zboží a reklamace: ERPEA s.r.o., Kladruby 23, 387 16 Volenice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
7.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit Reklamační řád Prodávajícího.
7.10. Kupující může uplatnit reklamaci v záruční době. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).
8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu v plné výši a včas. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
8.2. Kupující je povinen stáhnout si a archivovat instalační soubory a digitální obsah, které mu Prodávající dodal nebo zpřístupnil v souvislosti s plněním předmětu kupní smlouvy, jakož i doklady, certifikáty a další dokumenty vztahující se k jeho objednávce. Prodávající není povinen předmět plnění a související doklady a dokumenty pro Kupujícího archivovat déle než 30 dnů od dodání či zpřístupnění plnění.
8.3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží a zaplacením celé kupní ceny.
8.4. Je-li předmětem kupní smlouvy počítačový program nebo digitální obsah, nabývá Kupujícího pouze právo užívat počítačový program nebo digitální obsah na základě zvláštní licenční smlouvy. V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak. Licenční smlouva je vystavována a její podmínky jsou stanovovány výhradně výrobcem produktu, nikoli Prodávajícím, s výjimkou případů, kdy je sám Prodávající výrobcem produktu.
8.5. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
8.6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
8.7. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@erpea.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
8.9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. Ochrana osobních údajů
9.1. Osobní údaje, které jsou Kupujícím poskytnuty Prodávajícímu za účelem vyřízení objednávky a v souvislosti s marketingovými akcemi Prodávajícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Jako zpracovatel osobních údajů je Prodávající registrován u ÚOOÚ pod číslem 00031449.
9.2. Kupující prohlašuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje a informace o jeho nákupech byly Prodávajícím shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a k využití pro marketingové účely Prodávajícího a navázání obchodů pro stávající i budoucí produkty (zejm. pro zasílání informací a obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu Kupujícího s tímto zpracováním zaslaným na adresu ERPEA s.r.o., Meteorologická 792/29, 142 00 Praha 4. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.erpea.eu (dříve www.erpea.cz) nebo prostřednictvím elektronické pošty adresované na shop@erpea.cz nebo marketing@erpea.cz.
9.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity výhradně firmou ERPEA s.r.o. a nebudou jinak zveřejněny, ani poskytnuty třetí osobě. Výjimka může nastat v následujících případech: a) vyžaduje-li to zákonná úprava, rozhodnutí soudu či oprávněného státního orgánu, b) je-li to nezbytné k vyřízení objednávky Kupujícího (např. k vystavení licence na objednaný produkt výrobcem, k doručení zboží Kupujícímu přepravcem, v souvislosti s platebním stykem apod.). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
9.4. . Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně, přesně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
10. Závěrečná ustanovení
10.1. Vztah založený kupní smlouvou se řídí výhradně podle práva České republiky a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
10.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
10.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.4. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
10.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.erpea.eu.Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:
Vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy-ERPEA-2014.pdf

Smluvní podmínky provizního programu

Dohoda

Registrací jako člen v Partnerském programu (dále jen „Program“) souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami („Podmínky služby“).

Vyhrazujeme si právo čas od času aktualizovat a měnit smluvní podmínky bez předchozího upozornění. Na všechny nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují stávající program, včetně vydání nových nástrojů a zdrojů, se vztahují smluvní podmínky. Pokračování v používání programu po jakýchkoli takových změnách bude představovat váš souhlas s těmito změnami.

Porušení kterékoli z níže uvedených podmínek bude mít za následek ukončení vašeho účtu a propadnutí veškerých zbývajících plateb provize provizního partnera. Souhlasíte s používáním Partnerského programu na vlastní nebezpečí.

Podmínky účtu

  • Abyste mohli být součástí tohoto programu, musíte být starší 18 let.
  • Musíte sídlit v České republice, abyste byli provizním partnerem.
  • Musíte být člověk. Účty registrované pomocí robotů nebo jinými automatizovanými metodami nejsou povoleny.
  • Chcete-li dokončit proces registrace, musíte uvést své celé zákonné jméno, název firmy, IČ, platnou e-mailovou adresu a veškeré další požadované informace.
  • Vaše přihlášení smí používat pouze jedna osoba – jediné přihlášení sdílené více lidmi není povoleno.
  • Jste zodpovědní za udržování bezpečnosti vašeho účtu a hesla. Nemůžeme a nebudeme odpovědni za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou nedodržením této bezpečnostní povinnosti.
  • Jste zodpovědní za veškerý publikovaný obsah a aktivity, ke kterým dochází prostřednictvím vašeho účtu.
  • Jedna osoba nebo právnická osoba nesmí vést více než jeden účet.
  • Partnerský program nesmíte používat k nezákonným nebo neoprávněným účelům. Při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale ne výhradně, autorských práv).

Odkazy / grafika na vašem webu, ve vašich e-mailech nebo jiné komunikaci

Jakmile se zaregistrujete do Partnerského programu, bude vám přidělen jedinečný Partnerský kód. Jste oprávněni umístit odkazy, bannery nebo jiné grafiky, které poskytujeme s vaším přidruženým kódem, na vaše stránky, do e-mailů nebo do jiné komunikace. Poskytneme vám pokyny, styly odkazů a grafické kresby, které budete používat při odkazování. Design uměleckého díla můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění, ale bez náležitého upozornění nezměníme rozměry obrázků.

Abychom vám umožnili přesné sledování, vykazování a nahromadění poplatku za doporučení, poskytneme vám speciální formáty odkazů, které budou použity ve všech odkazech mezi vaším webem a webem naším. Musíte zajistit, aby každý z odkazů mezi vaším webem a námi řádně využíval tyto speciální formáty odkazů. Odkazy na vaše stránky umístěné na základě této smlouvy, které řádně využívají tyto speciální formáty odkazů, se označují jako „zvláštní odkazy“. Poplatky za doporučení získáte pouze za prodej produktů, ke kterým dochází přímo prostřednictvím zvláštních odkazů; nebudeme vůči vám odpovědni za jakékoli selhání vámi nebo někým, koho uvedete při používání zvláštních odkazů nebo nesprávně zadáte váš partnerský kód, a to ani v rozsahu, v jakém by takové selhání mohlo mít za následek jakékoli snížení částek, které by vám byly jinak vyplaceny podle této dohody.

Přidružené odkazy by měly odkazovat na stránku propagovaného produktu.

Poplatky / provize a platby za doporučení

Aby byl prodej produktu způsobilý k vyplacení provize za doporučení, musí zákazník kliknout přes speciální odkaz z vašeho webu, e-mailu nebo jiné komunikace na https://www.dpf-365.cz a během této relace dokončit objednávku produktu.

Budeme platit provize pouze za odkazy, které jsou našimi systémy automaticky sledovány a vykazovány. Nebudeme platit provize, pokud někdo řekne, že si koupil, nebo někdo řekl, že zadal kód doporučení, pokud to náš systém nesledoval. Můžeme platit pouze provize za podnikání generované prostřednictvím řádně formátovaných speciálních odkazů, které byly našimi systémy automaticky sledovány.

Vyhrazujeme si právo diskvalifikovat provize získané podvodnými, nezákonnými nebo příliš agresivními, pochybnými způsoby prodeje nebo marketingu.

Splatná je provize vyšší než 300 Kč. Pokud váš účet nikdy nepřekročí hranici 300 Kč, vaše provize nebudou realizovány ani zaplaceny. Jsme zodpovědní pouze za platby účtů, které překročily hranici 300 Kč.

Identifikace jako partner

Nesmíte vydat žádnou tiskovou zprávu týkající se této dohody nebo vaší účasti v programu; taková akce může mít za následek ukončení programu. Kromě toho nesmíte jakýmkoli způsobem zkreslovat vztah mezi námi a vámi, tvrdit, že vyvíjíte naše produkty, že jste součástí nebo vyjadřujete či naznačujete jakýkoli vztah nebo vztah mezi námi a vámi nebo jinou osobou či subjektem, kromě výslovně povoleného touto dohodou (včetně vyjádření nebo naznačování, že podporujeme, sponzorujeme nebo přispíváme peníze na jakoukoli charitu nebo jinou věc).

Harmonogram plateb

Dokud bude výše vaší provize vyšší než 300 Kč, budete dostávat platbu každý měsíc na účet, který určíte. Pokud jste od poslední platby nezískali provizi alespoň 300 Kč, platbu poukážeme až po dosažení této částky.

Definice zákazníka

Zákazníci, kteří nakupují produkty prostřednictvím tohoto programu, budou považováni za naše zákazníky. V souladu s tím se na naše zákazníky budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a provozní postupy týkající se objednávek zákazníků, zákaznických služeb a prodeje produktů. Můžeme kdykoli změnit naše zásady a provozní postupy. Například určíme ceny účtované za produkty prodávané v rámci tohoto programu v souladu s našimi vlastními cenovými zásadami. Ceny a dostupnost produktů se mohou čas od času lišit. Protože změny cen mohou ovlivnit produkty, které jste na svých stránkách uvedli, neměli byste na svých stránkách zobrazovat ceny produktů. Budeme používat komerčně přiměřené úsilí k předkládání přesných informací, ale nemůžeme zaručit dostupnost nebo cenu konkrétního produktu.

Vaše povinnosti

Za vývoj, provoz a údržbu vašeho webu a za veškerý materiál, který se na vašem webu objeví, budete výhradně odpovědní. Například budete výhradně zodpovědní za:

– Technický provoz vašeho webu a veškerého souvisejícího vybavení
– Zajištění zobrazení zvláštních odkazů na vašem webu i toho, že neporušuje žádnou dohodu mezi vámi a žádnou třetí stranou (mimo jiné včetně omezení nebo požadavků, které na vás uloží třetí strana, která je hostitelem vašeho webu)
– přesnost, pravdivost a vhodnost materiálů zveřejněných na vašem webu (mimo jiné včetně veškerých materiálů souvisejících s produktem a veškerých informací, které v rámci zvláštních odkazů uvedete nebo k nim přidružíte),
– Zajištění, že materiály zveřejněné na vašem webu neporušují ani neporušují práva žádné třetí strany (včetně například autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv)
– Zajištění, aby materiály zveřejněné na vašem webu nebyly hanlivé nebo jinak nezákonné
– Zajištění, aby váš web přesně a přiměřeně zveřejňoval, buď prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů, nebo jiným způsobem, jak shromažďujete, používáte, ukládáte a zveřejňujete údaje shromážděné od návštěvníků, případně včetně toho, že třetí strany (včetně inzerentů) mohou zobrazovat obsah a / nebo nebo reklamy a shromažďovat informace přímo od návštěvníků a mohou umisťovat nebo rozpoznávat soubory cookie v prohlížečích návštěvníků.

Dodržování zákonů

Podmínkou vaší účasti v programu je souhlas s tím, že zatímco jste účastníkem programu, budete dodržovat všechny zákony, vyhlášky, pravidla, předpisy, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky jakéhokoli vládního orgánu, který má nad vámi jurisdikci, ať už jsou tyto zákony atd. platné nebo později vstoupí v platnost v době, kdy jste účastníkem programu. Aniž byste omezili výše uvedenou povinnost, souhlasíte s tím, že jako podmínka vaší účasti v programu budete dodržovat všechny příslušné zákony (Evropské, státní nebo jiné), které upravují marketingové e-maily a všechny další zákony proti spamu a ochtraně osobních údajů.

Podmínky dohody a programu

Doba platnosti této smlouvy začíná okamžikem přijetí vaší přihlášky do Programu a končí, jakmile ji některá ze stran vypoví. Vy nebo my můžeme ukončit tuto dohodu kdykoli, s důvodem nebo bez důvodu, písemným oznámením druhé straně o ukončení. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu okamžitě přestanete používat a odeberete ze svých stránek veškeré odkazy na https://www.dpf-365.cz a všechny naše ochranné známky, obchodní loga a všechny další materiály poskytnuté námi nebo jménem nás, na základě tohoto dokumentu nebo v souvislosti s programem. Vyhrazuje si právo program kdykoli ukončit. Po ukončení programu vyplatí všechny nevyrovnané provize přesahující 300 Kč.

Ukončení

Máme podle svého výhradního uvážení právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití programu nebo jakékoli jiné služby. Takové ukončení Služby bude mít za následek deaktivaci nebo vymazání vašeho účtu nebo váš přístup k vašemu účtu a propadnutí a vzdání se všech potenciálních nebo již existujících provizí na vašem účtu, pokud byly získány podvodnými, nezákonnými nebo příliš agresivními, pochybnými metodami prodeje nebo marketingu. Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Vztah stran

Vy a my jsme nezávislí dodavatelé a nic v této dohodě nevytvoří žádné partnerství, společný podnik, agenturu, franšízu, obchodního zástoupení nebo pracovní vztah mezi stranami. Nebudete mít žádné oprávnění činit nebo přijímat jakékoli nabídky nebo prohlášení v naším jménem. Neučiníte žádné prohlášení, ať už na vašem webu nebo jinak, které by přiměřeně odporovalo čemukoli v této části.

Omezení odpovědnosti

Nebudeme odpovědní za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (nebo jakékoli ztráty příjmů, zisků nebo dat), které vzniknou v souvislosti s touto dohodou nebo programem, i když jsme byli informováni o možnosti takových škod. Naše celková odpovědnost vyplývající z této dohody a programu dále nepřesáhne celkové poplatky za doporučení zaplacené nebo splatné podle této smlouvy.

Zřeknutí se odpovědnosti

Neučiníme žádné výslovné ani předpokládané záruky nebo prohlášení týkající se Programu ani produktů prodávaných prostřednictvím Programu (včetně, ale ne výhradně, záruk způsobilosti, obchodovatelnosti, neporušování nebo jakýchkoli předpokládaných záruk vyplývajících z průběhu plnění, obchodování nebo obchodní využití). Kromě toho nezaručujeme, že provoz zařízení bude nepřetržitý nebo bezchybný a neneseme odpovědnost za důsledky jakýchkoli přerušení nebo chyb.

Nezávislé vyšetřování

UZNÁVÁTE, ŽE JSTE PŘEČTĚLI TUTO DOHODU A SOUHLASÍTE SE VŠEMI JEJÍMI PODMÍNKAMI. ROZUMÍTE, ŽE MŮŽEME KDYKOLI (PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO) OSLOVOVAT A ZÍSKÁVAT ZÁKAZNÍKY Z TOHOTO PARTNERSTVÍ. POKUD JSTE NEZÁVISLĚ VYHODNOCOVALI POŽADAVKY NA ÚČASTI NA PROGRAMU A VAŠE ÚDAJE SE LIŠÍ OD NAŠICH, ROZHODUJÍCÍ JSOU ÚDAJE EVIDOVANÉ NÁMI PODLE TÉTO DOHODY.

Arbitráž

Veškeré spory týkající se této dohody (včetně jakéhokoli skutečného nebo domnělého porušení této smlouvy), transakcí nebo činností podle této dohody nebo vašeho vztahu s námi nebo s některými z našich přidružených společností, budou podrobeny důvěrnému rozhodčímu řízení, s výjimkou případů, v jakém jste pokud jste jakýmkoli způsobem porušili nebo hrozili porušením našich práv duševního vlastnictví, můžeme se domáhat soudního zákazu nebo jiného vhodného opatření v kterémkoli státě nebo u kteréhokoliv soudu (a souhlasíte s nevýhradní jurisdikcí a místem konání těchto soudů) nebo s jakýmkoli jiným soudem příslušné jurisdikce. Rozhodčí řízení podle této dohody bude vedeno podle pravidel platných v NEZÁVISLÁ ARBITRÁŽNÍ ASOCIACI. Rozsudek rozhodce je závazný a může být vynesen jako rozsudek u kteréhokoli příslušného soudu. K rozhodčímu řízení, které se vztahuje na jakoukoli jinou stranu, na kterou se vztahuje tato dohoda, ať už formou klasického rozhodčího řízení, nebo jinak, se k rozhodčímu řízení, které se týká jakékoli jiné strany podléhající této dohodě, nepřipojí žádná rozhodčí řízení v plném rozsahu, který umožňuje platné právo.

Různé

Tato dohoda se bude řídit zákony České republiky. Bez předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit tuto smlouvu ze zákona nebo jinak. S výhradou tohoto omezení bude tato dohoda závazná pro strany a jejich příslušné nástupce a postoupení, bude ve prospěch těchto stran a bude vykonatelná. Naše nevynucení vašeho přísného plnění jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude znamenat zřeknutí se našeho práva na následné vymáhání takového ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení této dohody.

Nevyužití nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení Smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Smluvní podmínky představují úplnou smlouvu mezi vámi a řídí vaše používání Služby a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a (včetně, ale bez omezení na jakékoli předchozí verze Smluvních podmínek).